นายเกษม รัตนวัฒนาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
054-718963-4

ออนไลน์ 199 คน

เยี่ยมชม 32,970 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

ในพื้นที่ตำบลสกาด มีสถานที่ศึกษาตั้งแต่ระดับบริบาล อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จำนวน 5 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้

ศพด.ตำบลสกาดโรงเรียนสกาดใต้โรงเรียนสกาดพัฒนา
ระดับชั้น/สถานศึกษาชายหญิงชายหญิงชายหญิงรวมทั้งหมด
เตรียมอนุบาล18 4 0 0 0 0 12
เตรียมอนุบาล257 0 0 0 0 12
เตรียมอนุบาล36 8 0 0 0 0 14
อนุบาล 20 0 1 1 5 6 13
อนุบาล 30 0 1 3 13 9 26
ป.10 0 1 2 12 19 34
ป.20 0 3 1 12 11 27
ป.30 0 1 4 13 4 22
ป.40 0 5 016 9 30
ป.50 0 3 4 15 3 25
ป.60 0 2 3 8 12 25
ม.10 0 0 0 10 11 21
ม.20 0 0 0 14 13 27
ม.30 0 0 0 3 16 19

ที่มา : ข้อมูลจากการสำรวจของ สำนักงานปลัด อบต.สกาด ณ เดือนมิถุนายน 2562สาธารณสุข

ประชาชนตำบลสกาด มีหลักประกันสุขภาพ 100 %
สุขภาพอนามัยและมีสถานบริการสาธารณสุข ดังนี้

โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลสกาด จำนวน 1 แห่ง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง
อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 71 คน


อาชญากรรม

ในพื้นที่ตำบลสกาด ไม่มีปัญหาอาชญากรรมแต่อย่างใด
หน่วยงานและบุคลากรที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้

1) สถานีตำรวจภูธร จำนวน 1 แห่ง
2) ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- ทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)
จำนวน 1 ศูนย์
จำนวน 32 คน
จำนวน 4 คน


ยาเสพติด

ในพื้นที่ตำบลสกาด ยังคงมีปัญหาเรื่องของยาเสพติด และองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ได้มีการจัดงบประมาณในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในทุกๆปี ชื่อโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยตั้งไว้ 10,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทิองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.081.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทำให้ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในชุมชนลดลง เด็กและเยาวชนมองเห็นถึงโทษของยาเสพติดมากขึ้นการสังคมสงเคราะห์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 มีรายละเอียดดังนี้

1) ผู้สูงอายุ

- อายุ 60 – 69 ปี อัตราเดือนละ 600 บาท
- อายุ 70 – 79 ปี อัตราเดือนละ 700 บาท
- อายุ 80 – 89 ปี อัตราเดือนละ 800 บาท
- อายุ 90 ปี ขึ้นไป อัตราเดือนละ 1,000 บาท
จำนวน 634 ราย

คนพิการ จำนวน 110 ราย ๆ ละ 800 บาท ต่อเดือน
ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 3 ราย ๆ ละ 500 บาท ต่อเดือน
เปลี่ยนภาษา