เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม
รถยนต์ส่วนบุคคล จากจังหวัดน่าน ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1080 มาจนถึงอบต.สถาน เลี้ยวขวาเพื่อใช้ทาง นาฝาง-ปางแก มายังตำบลสกาด รวมระยะทางจากอำเภอเมืองน่านถึงตำบลสกาด ระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1:30 นาที
รถโดยสารประจำทาง จากจังหวัดน่านโดยสารโดย รถเมย์ น่านทุ้งช้าง และรถสองแถว น่าน-ปัว มาลงที่ตลาดปัว ต่อวินมอเตอร์ไซต์ มาอบต.สกาด


การโทรคมนาคม

ในพื้นที่ตำบลสกาด ประชาชนตำบลสกาดใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารทั้งโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์ มือถือ มีสถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์ที่ติดตั้งเพื่อให้บริการในพื้นที่ตำบลสกาด จำนวน 2 เครือข่าย มีรายละเอียดดังนี้

สถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์เครือข่ายระบบ AIS จำนวน 2 แห่ง
สถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์เครือข่ายระบบ TRUEMOVE จำนวน 1 แห่ง

ที่มา : ข้อมูลจากการสำรวจของงานจัดเก็บรายได้ อบต.สกาด ณ เดือนตุลาคม 2559ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ในพื้นที่ตำบลสกาด มีที่ทำการไปรษณีย์ เพื่อให้บริการในเขตพื้นที่ตำบลสกาด 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 299 บ้านสกาดไต้ หมู่ที่ 3 ตำบล สกาด อำดภอปัว จังหวัดน่าน 55120และที่ทำการไปรษณีย์ปัว เลขที่ หมู่8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120 โทร 054791229
0.01s. 0.50MB