นายเกษม รัตนวัฒนาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
054-718963-4

ออนไลน์ 159 คน

เยี่ยมชม 32,938 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม
รถยนต์ส่วนบุคคล จากจังหวัดน่าน ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1080 มาจนถึงอบต.สถาน เลี้ยวขวาเพื่อใช้ทาง นาฝาง-ปางแก มายังตำบลสกาด รวมระยะทางจากอำเภอเมืองน่านถึงตำบลสกาด ระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1:30 นาที
รถโดยสารประจำทาง จากจังหวัดน่านโดยสารโดย รถเมย์ น่านทุ้งช้าง และรถสองแถว น่าน-ปัว มาลงที่ตลาดปัว ต่อวินมอเตอร์ไซต์ มาอบต.สกาด


การโทรคมนาคม

ในพื้นที่ตำบลสกาด ประชาชนตำบลสกาดใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารทั้งโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์ มือถือ มีสถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์ที่ติดตั้งเพื่อให้บริการในพื้นที่ตำบลสกาด จำนวน 2 เครือข่าย มีรายละเอียดดังนี้

สถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์เครือข่ายระบบ AIS จำนวน 2 แห่ง
สถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์เครือข่ายระบบ TRUEMOVE จำนวน 1 แห่ง

ที่มา : ข้อมูลจากการสำรวจของงานจัดเก็บรายได้ อบต.สกาด ณ เดือนตุลาคม 2559


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ในพื้นที่ตำบลสกาด มีที่ทำการไปรษณีย์ เพื่อให้บริการในเขตพื้นที่ตำบลสกาด 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 299 บ้านสกาดไต้ หมู่ที่ 3 ตำบล สกาด อำดภอปัว จังหวัดน่าน 55120และที่ทำการไปรษณีย์ปัว เลขที่ หมู่8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120 โทร 054791229


การไฟฟ้า

ในพื้นที่ตำบลสกาด มีครัวเรือนทั้งหมด 794 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
ในพื้นที่ตำบลสกาด มีไฟกิ่ง 241 จุด ดังนี้

หมู่ 1 บ้านสกาดเหลือ จำนวนไฟกิ่ง 37 จุด
หมู่ 2 บ้านสกาดกลาง จำนวนไฟกิ่ง 87 จุด
หมู่ 3 บ้านสกาดใต้ จำนวนไฟกิ่ง 56 จุด
หมู่ 4 บ้านภูกอก จำนวนไฟกิ่ง 61 จุด


การประปา

ในพื้นที่ตำบลสกาด มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน 794 ครัวเรือน ใช้ระบบน้ำประปาทั้งหมด 187 ครัวเรือน นอกจากนั้นประชาชนยังใช้น้ำจากประปาภูเขา ซึ่งมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ มีทั้งหมด 15 สาย

เปลี่ยนภาษา