เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล                   ลักษณะที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด เดิมตั้งอยู่บ้านสกาดใต้ หมู่ 3 จัดตั้งเป็นสภาตำบลเมื่อ ปี พ.ศ. 2527 ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2537 โดยมีประธานกรรมการบริหารส่วนตำบลคนแรกคือ นายออน สุมทุม

ในปัจจุบัน มีนายเกษม รัตนวัฒนาพร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด และมีรองนายก จำนวน 2 คน คือนายศรีจันทร์ รกไพร และนางสุพรรณิกา รกไพร เลขานุการนายก อบต. คือนางสาวสิรินภา คุณมณีรัตน์ ต่อมาได้ก่อสร้างที่ทำการบริหารส่วนตำบลสกาดขึ้นใหม่ ที่บ้านสกสาดกลาง หมู่ 2 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2456 โดยจ่ายจากเงินสะสมจำนวน 2,900,000 ก่อสร้างเสร็จแล้วเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอปัว ห่างจากตัวอำเภอ 20กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 80 กิโลเมตร
0.01s. 0.50MB