นายเกษม รัตนวัฒนาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
054-718963-4

ออนไลน์ 294 คน

เยี่ยมชม 32,931 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ประวัติ

ลักษณะที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด เดิมตั้งอยู่บ้านสกาดใต้ หมู่ 3 จัดตั้งเป็นสภาตำบลเมื่อ ปี พ.ศ. 2527 ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2537 โดยมีประธานกรรมการบริหารส่วนตำบลคนแรกคือ นายออน สุมทุม

ในปัจจุบัน มีนายเกษม รัตนวัฒนาพร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด และมีรองนายก จำนวน 2 คน คือนายศรีจันทร์ รกไพร และนางสุพรรณิกา รกไพร เลขานุการนายก อบต. คือนางสาวสิรินภา คุณมณีรัตน์ ต่อมาได้ก่อสร้างที่ทำการบริหารส่วนตำบลสกาดขึ้นใหม่ ที่บ้านสกสาดกลาง หมู่ 2 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2456 โดยจ่ายจากเงินสะสมจำนวน 2,900,000 ก่อสร้างเสร็จแล้วเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอปัว ห่างจากตัวอำเภอ 20กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 80 กิโลเมตร


ที่ตั้ง

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,875 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอปัว จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอปัว จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอปัว จังหวัดน่าน

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลสกาด มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา สูงชัน และเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสาย เนื้อที่ในตำบลสกาดมี 158987 ไร่ หรือ 254.38 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นป่าสมบูรณ์ประมาณ 50206 ไร่ หรือ 80.33 ตารางกิโลเมตร ป่าเสื่อมโทรมประมาณ 30969 ไร่ หรือ 49.55 ตารางกิโลเมตร แยกมาจากพื้นที่ทำกินโดยประมาณ แบ่งเป็นพื้นที่ทำกิน 72312 ไร่ หรือ 120.50 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทำกินรวม ข้าวไร่ ข้าวโพด สวนผลไม้ และแบ่งพื้นที่อยู่อาศัย 2500ไร่ หรือ 4 ตารางกิโลเมตรและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารประมาณ15 สาย เหมาะสำหรับการฟื้นฟูโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยเฉพาะโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลสกาด มีลักษณะการเย็นตลอดทั้งปี ฝนตกตลอดทั้งปี ซึ่งมีมีลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ของทุกปี
ฤดูฝนระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน ของทุกปี
ฤดูหนาวระหว่างเดือน ตุลาคม – มกราคม ของทุกปี

ประชากร

จำนวนราษฎรของตำบลสกาดมีทั้งสิ้น 2871 คน ชาย 1399 หญิง 1472 คน

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชื่อผู้นำ
เบอร์โทรศัพท์
ชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
1สกาดเหนือ นายนิคม นาคชัยวงค์
0811236481
234 244 478
2สกาดกลาง นายแม้น รกไพร
0910706556
467505972
3สกาดใต้ นายวุฒิกร สุมทม
0818833373
364374 738
4บ้านภูกอกนายประสิทธิ์ วงค์วรัณ
0899578106
334 349683

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสกาด ณ เดือนมิถุนายน 2562

เปลี่ยนภาษา