เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ134
แผนการติดตามและบริหารความเสี่ยง143
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน015
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ123
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด เรื่อง ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร127

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB