เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ138
แผนการติดตามและบริหารความเสี่ยง147
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน020
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ129
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด เรื่อง ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร129

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB