เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการ310
หลักเกณฑ์การบริิหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล16
นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล36
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-256316
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563113
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด341
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563157
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)521
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)320
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563155
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)446

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB