เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการ338
หลักเกณฑ์การบริิหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล127
นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล330
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563134
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563138
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด3122
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 25631167
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)583
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)389
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 25631491
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)4131

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB