นายเกษม รัตนวัฒนาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
054-718963-4

ออนไลน์ 157 คน

เยี่ยมชม 32,919 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • -ว่าง-

  ปลัดอบต.สกาด

 • นายนิยม ทิศขันสา

  รองปลัดอบต.สกาด

  09-3249-6731สำนักปลัด

 • นายทนงศักดิ์ ฝีปากเพราะ

  หัวหน้าสำนักงานปลัด

  08-5707-7789

 • นางสุกฤตา นาระทะ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  06-3772-1425

 • นายกิตติศักดิ์ กันนา

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  09-1853-4863

 • นายสันติ ต๊อดแก้ว

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  08-1414-1579

 • นางสาวธีระศุภางค์ เรืองภัทรปัญญา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  09-3138-6692

 • นายดำรงค์ ยาปัน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  06-5326-9547

 • นางสุพรรณิกา รกไพร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  06-1280-8836

 • นางสาวปาริยา รกไพร

  จ้างเหมางานสาธารณสุข

  08-4948-0518

 • นายอธิปปรัชญ์ อธิปกิตติ์ชูวงษ์

  พนักงานขับรถยนต์

  08-9852-2209

 • นายยุทธ สุมทุม

  คนสวน

  09-1629-2693

 • นายชัชชัย รกไพร

  คนงานทั่วไป

  08-3516-0495

 • นางสาวคำ พหลพลชนะ

  จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงาน

  06-5313-0059

 • นายสนอง วงศ์พิทักษ์ไพร

  กู้ชีพ-กู้ภัย

  09-0213-4852

 • นายเจษฎา พหลพลชนะ

  กู้ชีพ-กู้ภัย

  08-1030-2252

 • นายสมรักษ์ รกไพร

  กู้ชีพ-กู้ภัย

  08-4343-2846

 • นายนัด สุมทุม

  กู้ชีพ-กู้ภัย

  08-1724-6034

กองคลัง

 • นายนิยม ทิศขันสา

  รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

  09-3249-6731

 • นางสาวพณิพิมพ์ คุ้มไกรสร

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

  06-4942-6259

 • นางสาวจันทลักษณ์ แก่นตะนุ

  จ้างเหมาผู้ช่วยงานพัสดุ

  08-0678-4208

 • นางสาววาสนา จิตอารี

  จ้างเหมางานธุรการกองคลัง

  08-8568-4026

 • นางสาวปิยะธิดา สุมทุม

  จ้างเหมาผู้ช่วยงานพัสดุ

  06-2310-3022

กองช่าง

 • นายธีรศักดิ์ หาญยุทธ

  อำนวยการกองช่าง

  09-7994-3069

 • นายวันโย แก้วก้อน

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  08-6189-8343

 • นายสอาด จิตอารี

  พนักงานผลิตน้ำประปา

  06-3134-9060

 • นายปิยะพันธ์ รกไพร

  จ้างเหมางานธุรการกองช่าง

  06-5014-7029

กองการศึกษาฯ

 • นายทนงศักดิ์ ฝีปากเพราะ

  หน.สป. รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ

  08-5707-7789

 • นางพวงผกา ขันทะสีมา

  ครู ค.ศ.2

  08-7172-8151

 • นางเตือนใจ ไชยโย

  ครู ค.ศ.1

  08-7927-0852

 • นางอัชชา รกไพร

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  09-2419-4599

 • นางจิตตาภา วงค์วรัณ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  08-0032-4366

 • นางสาวสิรินภา คุณมณีรัตน์

  จ้างเหมางานธุรการกองการศึกษาฯ

  08-4383-6142

 • นางเพ็ญศรี จุฑานาถ

  ภารโรง

  09-3178-6202เปลี่ยนภาษา