เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายอนุพงษ์ ปันต๊ะรังษี

  ปลัดอบต.สกาด

 • นายเอกชัย เพชรพราว

  รองปลัดอบต.สกาดสำนักปลัด

 • นายเอกชัย เพชรพราว

  รองปลัดอบต.สกาด รักษาราชการแทน
  หัวหน้าสำนักงานปลัด

 • นางสาวอณัญญา สาระไชย

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นายสันติ ต๊อดแก้ว

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นางสาวธีระศุภางค์ เรืองภัทรปัญญา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นายดำรงค์ ยาปัน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายนิติธร เขื่อนเพชร

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • นางสาวจินดา รกไพร

  จ้างเหมางานสาธารณสุข

 • นายอธิปปรัชญ์ อธิปกิตติ์ชูวงษ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายยุทธ สุมทุม

  คนสวน

 • นายชัชชัย รกไพร

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวคำ พหลพลชนะ

  จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงาน

 • นายสนอง วงศ์พิทักษ์ไพร

  กู้ชีพ-กู้ภัย

 • นายเจษฎา พหลพลชนะ

  กู้ชีพ-กู้ภัย

 • นายสมรักษ์ รกไพร

  กู้ชีพ-กู้ภัย

 • นายนัด สุมทุม

  กู้ชีพ-กู้ภัย

กองคลัง

 • นางสาวพรพิมล ธัญญะ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวดารารัตน์ สิริรัชนนท์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวจันทลักษณ์ แก่นตะนุ

  ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวปาริยา รกไพร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายธีรศักดิ์ หาญยุทธ

  อำนวยการกองช่าง

 • นายวันโย แก้วก้อน

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายสอาด จิตอารี

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายปิยะพันธ์ รกไพร

  ผู้ช่วยธุรการกองช่าง

กองการศึกษาฯ

 • นายอนุพงษ์ ปันต๊ะรังษี

  ปลัด อบต.สกาด รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยกองการศึกษา

 • นางสาวนฤมล พันธ์ผจญ

  บรรณารักษ์ขำนาญการ

 • นางพวงผกา ขันทะสีมา

  ครู ค.ศ.2

 • นางเตือนใจ ไชยโย

  ครู ค.ศ.1

 • นางอัชชา รกไพร

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางจิตตาภา วงค์วรัณ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางเพ็ญศรี จุฑานาถ

  ภารโรง

0.02s. 0.75MB