นายเกษม รัตนวัฒนาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
054-718963-4

ออนไลน์ 164 คน

เยี่ยมชม 32,953 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
พร้อมคนอยู่ร่วมกับป่า ขจัดความยากจน
ประชาชนมีคุณภาพมาตรฐานหลักพัฒนาที่ยั่งยืน "ยุทธศาสตร์


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1. พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
    1.2. พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค
    1.3. พัฒนา จัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
    2.1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    2.2. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
    2.3. สนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
    2.4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุขชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
    1. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมเกษตรพอเพียงและ เกษตรอินทรีย์
    2. พัฒนา จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    3. พัฒนา ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมการเกษตร
    4. ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
    1. ส่งเสริม พัฒนาองค์กร ชุมชนให้เข้มแข็งและการมีส่วน ร่วมตามหลักประชาธิปไตย
    2. สนับสนุนบูรณาการบริหารจัดการงานภาครัฐเอกชนและ องค์กรชุมชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1. ฟื้นฟู พัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
    2. สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการน้ำเสียขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงาน
    1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
    2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
    3) แผนงานการศึกษา
    4) แผนงานสาธารณสุข
    5) แผนงานสังคมสงเคราะห์
    6) แผนงานเคหะและชุมชน
    7) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
    8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
    9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
    10) แผนงานการเกษตร
    11) แผนงานการพาณิชย์
    12) แผนงานงบกลาง
เปลี่ยนภาษา