เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมสภาส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กร8323 มิ.ย. 63
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล12818 มิ.ย. 63
โครงการการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631631 เม.ย. 63
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 16531 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.สกาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256415130 มี.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการ สปสช. อบต.สกาด ครั้งที่ 1/256316430 มี.ค. 63
อบรมให้ความรู้โครงการการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256319127 มี.ค. 63
โครงการถนนสะอาด เมืองน่านปราศจากขยะ16627 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง17027 มี.ค. 63
โครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง24629 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB