อบต.สกาด ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสกาด ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุในตำบลสกาดมีสุขภาพจิตที่ดี เกิดความสามัคคีในชุมชน และส่งเสริมการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย สรงน้ำพระ อบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในตำบลสกาดเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุในวันดังกล่าว