ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสกาด  ลงวันที่  22 ตุลาคม 2563  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสกาด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา  นั้น

          บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสกาดได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลสกาด (เอกสารแนบ)