นายเกษม รัตนวัฒนาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
054-718963-4

ออนไลน์ 88 คน

เยี่ยมชม 20,866 คน

ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

29 มกราคม 2564 8 ครั้ง กัญญาภัทร สาระไชย แชร์  

าศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ได้ดำเนินการโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2564 โดยวันที่ 29 มกราคม 2564 ดำเนินการประชาคมของหมู่บ้านภูกอก หมู่ที่ 4 ณ หอประชุมหมู่บ้านสกาดกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เอกสารแนบ 11 ไฟล์
ประชาคม หมู่ที่ 4 (2).jpg306.35 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 4 (6).jpg392.95 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 4 (11).jpg324.22 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 4 (14).jpg346.88 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 4 (18).jpg333.68 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 4 (21).jpg303.81 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 4 (34).jpg336.72 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 4 (36).jpg351.92 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 4 (38).jpg347.71 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 4 (44).jpg380.93 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 4 (45).jpg371.44 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา