นายเกษม รัตนวัฒนาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
054-718963-4

ออนไลน์ 59 คน

เยี่ยมชม 20,865 คน

ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

28 มกราคม 2564 22 ครั้ง กัญญาภัทร สาระไชย แชร์  

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ได้ดำเนินการโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2564 โดยวันที่ 26 มกราคม 2564 ดำเนินการประชาคมของหมู่บ้านสกาดเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เอกสารแนบ 15 ไฟล์
ประชาคม หมูู่ที่ 3 (103).jpg348.14 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมูู่ที่ 3 (98).jpg325.41 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมูู่ที่ 3 (2).jpg362.48 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมูู่ที่ 3 (6).jpg288.55 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมูู่ที่ 3 (11).jpg314.20 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมูู่ที่ 3 (5).jpg364.31 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมูู่ที่ 3 (40).jpg333.77 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมูู่ที่ 3 (38).jpg319.90 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมูู่ที่ 3 (45).jpg260.05 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมูู่ที่ 3 (24).jpg306.33 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมูู่ที่ 3 (74).jpg332.92 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมูู่ที่ 3 (38).jpg319.90 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมูู่ที่ 3 (80).jpg321.07 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมูู่ที่ 3 (94).jpg237.19 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมูู่ที่ 3 (80).jpg321.07 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา