นายเกษม รัตนวัฒนาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
054-718963-4

ออนไลน์ 71 คน

เยี่ยมชม 20,858 คน

ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

27 มกราคม 2564 11 ครั้ง กัญญาภัทร สาระไชย แชร์  

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ได้ดำเนินการโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2564 โดยวันที่ 27 มกราคม 2564 ดำเนินการประชาคมของหมู่บ้านสกาดกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เอกสารแนบ 15 ไฟล์
ประชาคม หมู่ที่ 2 (114).jpg249.39 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 2 (8).jpg321.11 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 2 (3).jpg335.94 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 2 (5).jpg337.48 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 2 (11).jpg394.23 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 2 (19).jpg310.33 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 2 (24).jpg335.05 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 2 (28).jpg314.29 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 2 (44).jpg287.61 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 2 (60).jpg327.94 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 2 (63).jpg354.64 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 2 (68).jpg330.13 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 2 (84).jpg368.40 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 2 (99).jpg316.41 KB   แสดงภาพ
ประชาคม หมู่ที่ 2 (52).jpg325.12 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา