นายเกษม รัตนวัฒนาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
054-718963-4

ออนไลน์ 93 คน

เยี่ยมชม 20,853 คน

ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

26 มกราคม 2564 19 ครั้ง กัญญาภัทร สาระไชย แชร์  

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ได้ดำเนินการโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2564  โดยวันที่ 26 มกราคม 2564  ดำเนินการประชาคมของหมู่บ้านสกาดเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เอกสารแนบ 15 ไฟล์
26 ม.ค. 64 (5).jpg350.00 KB   แสดงภาพ
26 ม.ค. 64 (16).jpg292.03 KB   แสดงภาพ
26 ม.ค. 64 (18).jpg339.64 KB   แสดงภาพ
26 ม.ค. 64 (21).jpg346.83 KB   แสดงภาพ
26 ม.ค. 64 (24).jpg335.26 KB   แสดงภาพ
26 ม.ค. 64 (25).jpg296.04 KB   แสดงภาพ
26 ม.ค. 64 (30).jpg325.50 KB   แสดงภาพ
26 ม.ค. 64 (31).jpg338.76 KB   แสดงภาพ
26 ม.ค. 64 (36).jpg330.96 KB   แสดงภาพ
26 ม.ค. 64 (45).jpg310.39 KB   แสดงภาพ
26 ม.ค. 64 (47).jpg276.68 KB   แสดงภาพ
26 ม.ค. 64 (64).jpg305.71 KB   แสดงภาพ
26 ม.ค. 64 (90).jpg337.79 KB   แสดงภาพ
26 ม.ค. 64 (99).jpg264.93 KB   แสดงภาพ
26 ม.ค. 64 (110).jpg246.46 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา