อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ได้ดำเนินการโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2564  โดยวันที่ 26 มกราคม 2564  ดำเนินการประชาคมของหมู่บ้านสกาดเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน