วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลสกาดได้จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด และลานกิจกรรมหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน  โดยมีนายเกษม รัตนวัฒนาพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาดเป็นประธาน และได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ ตันติ เจ้าหน้าที่สถานีไฟป่าดอยภูคา และคณะ  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้  ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน  50 คน