วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยจัดเก็บขยะสองข้างทาง เริ่มตั้งแต่ถนนสายนาฝาง – ปางแก ตำบลสถาน ถึง ถนนสายตำบลสกาด ถนนสายรองภายในตำบลสกาด รวมระยะทาง 18 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 520 คน ประกอบด้วย นายเกษม รัตนวัฒนาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด คณะผู้บริหาร รองปลัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านตำบลสกาด, ผอ.รพ.สต.สกาดและเจ้าหน้าที่, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสกาดใต้, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสกาดพัฒนา, กศน.ตำบลสกาด, ผู้นำชุมชน ,อสม. ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลสกาด ทั้งนี้ ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ประมาณ 950 กิโลกรัม