วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสมจิตร์ สุมทุม ประธานสภาอบต.สกาด เป็นประธานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563  ครั้งที่ 1