โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการขยายผลจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งอบต.สกาด ได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์และประสานทีมวิทยากร/ทีมครู ก ช่วยกันจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกให้กับประชาชนในตำบลสกาดตามเป้าหมายที่กำหนด