วันที่ 21 ม.ค. 63 นายศรีจันทร์ รกไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ประธานที่ประชุม เปิดประชุมคณะกรรมการ สปสช. อบต.สกาด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 โครงการ รวมเป็นเงิน 153,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีหน่วยงานกลุ่มองค์กร เช่น รพ.สต.สกาด ชมรมคนพิการ ชมรม อสม.ต.สกาด รร.สกาดพัฒนา รร.บ้านสกาดใต้ เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติ จำนวน 18 คน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน