เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประเพณีตีพิ(กินสโลด)อบต.สกาด ปัว น่าน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะบนถนน อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
รับสมัครบุคคลทั่วไปสำหรับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
งานจัดนิทรรศการขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.2563อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน การระงับอัคคีภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ราคาจ้างก้อสร้างดครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนบ้านใหม่ชายแดน และโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ประกาศ เรื่องรับคำขอเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุยายน 2562อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพืื่่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ข้อมูลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2562อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.33s. 0.50MB