เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผลสอบคัดเลือก ครู ผดด.2563อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.สกาด ปัว น่าน
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อบต.สกาด ปัว น่าน
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.สกาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.สกาด ปัว น่าน
ประชุมคณะกรรมการ สปสช. อบต.สกาด ครั้งที่ 1/2563อบต.สกาด ปัว น่าน
อบรมให้ความรู้โครงการการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.สกาด ปัว น่าน
โครงการถนนสะอาด เมืองน่านปราศจากขยะอบต.สกาด ปัว น่าน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองอบต.สกาด ปัว น่าน
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 อบต.สกาด ปัว น่าน
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 อบต.สกาด ปัว น่าน
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.สกาด ปัว น่าน
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วันอบต.สกาด ปัว น่าน
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.สกาด ปัว น่าน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัด Big cleaning day อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอบต.สกาด ปัว น่าน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะบนถนน อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.36s. 0.50MB