เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบลสกาดอบต.สกาด ปัว น่าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563อบต.สกาด ปัว น่าน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)อบต.สกาด ปัว น่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)อบต.สกาด ปัว น่าน
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563อบต.สกาด ปัว น่าน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์กาบริหารส่วนตำบลชนแดน พ.ศ. 2558อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงอน อบต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน ประจำปีงวดปีงบประมาณ 2562 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
รายงานแสดงการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 เพิ่มเติม( ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)อบต.สกาด ปัว น่าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ อบต.ชนแดนอบต.ชนแดน สองแคว น่าน

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB